Sunday, April 13, 2014

0011 - BLUEBERRY COMICS @ கேப்டன் டைகர் காமிக்ஸ்களின் காலவரிசைப் பட்டியல்

BLUEBERRY COMICS @ கேப்டன் டைகர் காமிக்ஸ்களின் காலவரிசைப் பட்டியல் நண்பர்களின் பார்வைக்கு: 


Monday, March 31, 2014

0010 - BLUEBERRY's APACHES by Jean-Michel Charlier & Jean Giraud

அப்பாச்சேஸ்


மிஸ்டர் ப்ளுபெர்ரி கதை வரிசையின் 6-வது கதை (என்றும் சொல்லலாம்).  DUST ற்குப் பின் சார்லியர் மற்றும் ஜிராடினால் 2007- ல் படைக்கப் பட்டது (மீண்டும் எழுதப்பட்டது).

மேல்விவரங்களுக்கு கீழே வழங்கப்பட்டுள்ள விக்கிபீடியா கட்டுரையைப் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் (இடையே SAMPLE பக்கங்கள் இணைத்துள்ளேன்) நண்பர்களே:Apache is a special edition that is heavily inspired albums of the series albumMister Blueberry . It is Jean-Michel Charlier (scenario), Jean Giraud (drawing),Breton Florence (colors), Scarlett Smulkowski (colors), Claire Champeval (colors) and Jean Giraud (colors). It was published first in 2007 .

Summary edit edit the code ]

"  Apache is a rewrite, made ​​from [...] albums Mister Blueberry ,Tombstone Shadow , Apache Geronimo , OK Corral and Dust , the first meeting of Blueberry with Geronimo . It includes many pages, images and completely new texts 2 . "
Since the end of the Civil War , Mike S. Blueberry drown his pain in alcohol. In November 1865, drunk, it is placed on the roof of a diligence that goes to very Mescalero, where he is assigned 1 . He travels with Caroline Younger and his father, Reverend Younger who hates Blueberry: "How the U.S. Cavalry Can accommodate such individuals within it? " 3 In the evening, diligence and soldiers accompanying stop "under the overhang of the Red Dog mesa  " , happy to settle there although Apaches watching from the heights 4 .
The next day, travelers back on the road but quickly pursued by Apache running them to "  Sepulveda Canyon  " , where they discover that the canyon is blocked by branches 5 . In attempting to remove the branches, Blueberry is stunned and "left for dead" . Later, he found the other travelers captured, the Reverend "attached between [...] two poles" in order to subject them to torture. Blueberry, after being mounted on a promontory drops on an Indian on horseback, the warlord Geronimo . After a long struggle, the latter takes over, seen from the top of cliffs other by a group of soldiers led by Captain Noonan. Despite the fighting, Geronimo does not want the death of Blueberry 6 .


When the chief Indian mimbres ordered the death of Blueberry, soldiers began to shoot the Indian, causing them to leak. Geronimo is captured by an Indian working for the army. After the battle, in order Noonan wounded Indians were killed by an officer, Potter, what infuriates Blueberry 7 . Marching toward Box Mescalero, Blueberry understands that "Noonan is not a puppet  " . Once there, the Reverend and his daughter Caroline go to the orphanage overlooking the fort 8 .
In a bar, after drinking a lot of alcohol, Blueberry comes knocking Potter, "a loose [...] just good to shoot a wounded helpless! " After striking Captain Noonan came to the scene to calm opponents, Blueberry is enclosed with the captured Indians 9 . Geronimo tells him that he must "restore ... HARMONY OF THE WORLD! " Income and baked out of his dungeon, Blueberry washes and shaves, then Captain Noonan tells him where he will sleep, inviting him to join his table that evening. After lunch, Blueberry learns the purpose of the orphanage: "collect a number of wildlife orphans and [...] give them the best Christian education possible! " Blueberry replied: "This is criminal! " He explained that the children will be educated and rejected by both the Indian and white. Captain Blueberry Noonan punished by assigning it to the drudgery of wood 10 .


As they advance in a wood, the commander of a column of soldiers, which includes Blueberry, sees a farm on fire and decided to launch his men to attack the Indians who revolve around the building. The soldiers fall into a trap, but Blueberry manages to escape without too many men are wounded. After the soldiers are treated, they return to the fort by a track that leads to "  Huachuca Pass  " , where they discover "the old, women and children" Apaches killed by bullets "Springfield, regulatory model" of Army 11 .
The next day, Blueberry, at the invitation of Caroline Younger, went to the orphanage, where he sees a teacher beat a boy. It intervenes to prevent the teacher to continue to hit. Back among the men of the fort, he learns that there is "a rumor say it could be the son of Geronimo! " In the evening, Blueberry opens the cell door of the Indians, but they refuse to flee: Geronimo wants to know where his son.Blueberry eventually led to the orphanage 12 .


Geronimo, after climbing the wall of the orphanage, find his son, but moments later the Reverend threatens his gun. One of the boys jumped on the gun, but the Reverend takes over. Despite the pleas of his daughter, he does not want to release the boy. When the boy is released, Geronimo is ready to kill the Reverend of a knife, but Blueberry burst, "I want to put me on your side ... But loose this knife!" Later in the outside near the orphanage, while Geronimo and his son away from the orphanage, Reverend points his gun in the back of Geronimo. His daughter Caroline prevents adjust the Indian and receives a ball, it will be fatal 13 .


"Three months later" , Blueberry leaves for Fort Navajo. Captain Noonan is under arrest for "The story of the massacre of Huachuca Pass is mounted to Washington! " 14

Main Characters edit edit the code ]
  • Blueberry: cavalry lieutenant who wants to forget the horrors of the Civil War and sees assigned high Mescalero, in a region where the Apaches are in open conflict with the white men 15 .
  • Reverend Younger: Reverend leading a project "Reintegration civilizing" children apache 16 .
  • Caroline Younger: daughter of the Reverend who feels empathy for the Apaches 17 and is drawn by Blueberry 18 .
  • Geronimo  : Apache War Chief 19 .
  • Captain Noonan: Mescalero commander of the fort, it is cruel to the Apache 20 .
Editions edit edit the code ]


Credit: WIKIPEDIA

Wednesday, December 11, 2013

0009 - BLUEBERRY & TEX WILLER


Lieutenant Blueberry Tex and designed by Colin Wilson

Never imagined to see Mike Blueberry and Tex Willer sitting at the same table as old friends? Even if the two most famous protagonists of European western comics are too characteristically different from one another, the unpredictable can happen against them.

Do you know how? Thanks to brush Colin Wilson (see image below), a designer who signed many "youth" stories of the French hero and that with Texone L'ultimo ribelle, revised part of his narrative universe of Bonelli hero, giving life to a "frontier-man" (frontiersman) nervous and impetuous, ready to face the most dramatic and triggered adventures.

Seated from left to right - Blueberry, Tex., Jean Giraud and Carson, standing François Corteggiani, in Art Emanuele Barison

"... And the hunt continues!" Sergio Bonelli snippet: "Again my confidence was rewarded, because just one of the artists I admired that and more, wanted the chance, signed in recent years, many of the adventures of French brother Tex, Lieutenant Blueberry ".

"A successful and well-told story, inventive, graphic ability, clarity." The skills that according to Wilson, should have a good comics, not lacking in any of their works. Just see the drawings made by him for "Blueberry".

"Colin Wilson: a designer of another world," Graziano Frediani, excerpts: "The Demons of Missouri", "Terror in Kansas," "The relentless pursuit", "Three men to Atlanta" ... Who loves western surely recognized, only the four mentioned titles, chapters also one of the most celebrated comic epics ever made: "Lientenant Blueberry" (Lieutenant Blueberry).

Tex Willer designed by Jean Giraud for Fabio Civitelli

The long, triumphant ride through the history of American Frontier a mocker, undisciplined, irresistible lieutenant northern army - Mike Steve Donovan, said Blueberry precisely - began in 1963 through the work of two masters of comics: the French writer Jean-Michel Charlier and Jean Giraud Belgian designer (later became very famous among lovers of fantastic comics under the pseudonym Moebius).

Subdivided into different temporal planes, the saga spawned in 1984, a parallel series (successively followed by a second, "Marshal Blueberry"), written by first and then by François Charlier Corteggiani, in which the adventures of the young count Blueberry, when was forced to endorse the motto.

It is these episodes that managed to impose themselves to public attention a designer of great talent coming literally from the other end of the world, Colin Wilson, to which it owes special album Tex "L'ultimo ribelle" (The last rebel).

Authentic "globe-trotter" (born in New Zealand and lapped at length by England, France, Holland and Belgium before moving to Australia ...), Wilson develops plank after plank, strip after strip, a dynamic style and nervous, rich detail and shading, can translate to perfection the wild, glowing beauty of the Wild West.

Below are excerpts from the interview via the Internet, as Colin Wilson currently resides in the Australian city of Melbourne:

Graziano Frediani: How would you define the character of Blueberry? Colin Wilson: heroic, humorous, epic, opposed to every form of authoritarianism. Blueberry was fortunate to be created by two very different authors from each other. At the time, Charlier was already a successful writer, classic template, endowed with an extraordinary narrative skill and a great love of adventure; Giraud was an emerging artist who developed rapidly superb graphics skills and gradually introduced to Blueberry tastes, experiences and personal passions. It emerged that it was a much more complex character than those encountered in the western precedence, at least in comics. In the best stories Blueberry, you could not ever know in advance what would happen.

GF: What unites and divides Blueberry and Tex?
CW: It's hard for me to say it, because the only story of Tex I know is that I drew. Insurance, however, Tex was represented by many more artists and writers, the same did not happen with Blueberry, and retains, in my eyes, a conventional relationship with the western genre. Also Blueberry certainly was released, but then, as the influence of Giraud grew stronger and influential, began to become more reflective and anti-conformist. Blueberry has always had the advantage of being able to enjoy the superb graphics and literary gifts of Giraud, and this is something that, at least for me, distinguishes it from all other western comics! One thing that I miss after the death of Charlier is the "dimension" of Blueberry: Albums produced by Charlier and Giraud in the 70s are immense, whether in business, whether in-depth narrative of them. Today Blueberry is more "reduced" ...

GF: Are there any western movie that feels particularly neighbor and that may have influenced your work?
CW: Some of my favorite western movies are: the epic works of Sergio Leone's "Butch Cassidy" George Roy Hill, the early work Akira Kurosawa, which were then transformed into western, as remade by Americans. But most of these masterpieces is very difficult to express in comics: Giraud is the only artist who, as I, could do it well. And perhaps also Michel Blanc-Dumont, who currently carries out the series on "Youth Blueberry". But the reality is, is the impact of cinema what pleases me most, regardless of genre film. "

Source: Claudio Nizzi, Colin Wilson. L'ultimo ribelle. Speciale Tex n. 14. Milano, Sergio Bonelli Editore, 2000.

On-time:
Information from this page sent by Afrânio Braga , texmaníaco Manaus, AM, Brazil, that beyond the ranger adventures regularly reads the adventures of Blueberry.


CREDIT:

Article Originally Taken From: www.texbr.com

Saturday, January 19, 2013

0008 - BLUEBERRY SAGA CONFEDERATE GOLD


BLUEBERRY SAGA CONFEDERATE GOLD


BOOK 1: CHIHUAHUA PEARL

BOOK 2: THE HALF-A-MILLION DOLLAR MAN

BOOK 3: BALLAD FOR A COFFIN

BOOK 4: ANGEL FACE

+ THREE BLACK BIRDS
Monday, December 24, 2012

0007 - BLUEBERRY COMICS COVERS

அனைவருக்கும் இனிய கிறிஸ்துமஸ் தின நல்வாழ்த்துக்கள்

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 & 14
15 & 16
17 & 18
19 & 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
...
... ...
... ...1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...1
2
3
...
... ...
... ...
... ...

பி.கு.: முந்தைய பதிவிலுள்ள அட்டவணையின் வரிசையிலேயே கொடுத்துள்ளேன். அட்டைப்படத்திற்கு பொருத்தமான தலைப்புகளை முந்தைய பதிவுடன் ஒப்பிட்டுக் கொள்ளுங்கள்.